Jaskyne Slovenska
Databáza jaskýn

Národná databáza jaskýň

V databáze jaskýň slovenska je celkove 7467 evidovaných jaskýň. Z toho je 36 jaskynných systémov, vzniknutých prepojením 88 pôvodne samostatných jaskýň. Ľadovú výplň celoročne obsahuje 68 jaskýň. Vzhľadom na horninu, v ktorej boli vytvorené, je 321 označených ako nekrasové. V databáze je evidovaných aj 191 zaniknutých jaskýň. Verejnosti je celkove prístupných 61 jaskýň. 10 štandardným spôsobom, 5 formou sprievodcovskej služby a 46 je voľne prístupných.
Z celkového počtu je 352 jaskýň dlhších ako 100m. Z toho 95 dlhších ako 500m, a 59 má viac ako 1km chodieb.
Najväčšiu dĺžku 41540 m, má Demänovský jaskynný systém - DJS.
Čo sa týka hĺbky, je 297 jaskýň hlbších ako 30m. Z toho 154 hlbších ako 50m, a 47 má viac ako 100m hĺbku.
Najväčšiu hĺbku 499 m, má Systém Hipmanových jaskýň - JSHJ.
Celková dĺžka na slovensku evidovaných jaskynných chodieb je 459370,70 m. V tom je aj 2056 m zaniknutých.

Údaje nazhromaždené o jaskyniach Slovenska, cez písomnú a hmotnú dokumentáciu nachádzajúcu sa v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, boli v priebehu rokov ukladané v elektronickej forme do centrálnej databázy. Toto dalo základ na vytvorenie Národnej Databázy Jaskýň (NDJ). Je určená na evidenciu základných identifikačných a odborných údajov o jaskyniach, o ich stave zachovania, ochrany a potenciálneho ohrozenia. Obsahuje aj údaje odborného charakteru (výskyty vzácnych živočíchov, minerálov, archeologických i paleontologických nálezov a pod.). Veľmi cenná je aj bohatá evidencia literárnych údajov. V databáze je evidovaných 4744 literárnych údajov, v ktorých je 35879 zmienok o jaskyniach.

Dáta sú zhromažďované vďaka organizáciám a združeniam

Slovenské Múzeum Ochrany Prírody a Jaskyniarstva -